top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Vinos QuiXote

KvK nummer 17199630

 


Correspondentieadres:
Baronielaan 325
4835 JN Breda

Wijnpakhuis:

Hazeldonk 6802

4836 LK Breda

KvK-nummer: 17199630
BTW-nummer: NL001644001B56

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VINOS QUIXOTE zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 17199630 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VINOS QUIXOTE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VINOS QUIXOTE ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van VINOS QUIXOTE zijn vrijblijvend en VINOS QUIXOTE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VINOS QUIXOTE. VINOS QUIXOTE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Vinos QuiXote zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door VINOS QUIXOTE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte voor standaardformaten is 6 wijnflessen. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van €12,50 per adres en bij bestedingen vanaf €50,- is bezorging gratis. Voor bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door VINOS QUIXOTE vast te stellen bezorgkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan enkel geschieden middels iDEAL.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VINOS QUIXOTE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u VINOS QUIXOTE daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VINOS QUIXOTE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VINOS QUIXOTE, dan wel tussen VINOS QUIXOTE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VINOS QUIXOTE, is VINOS QUIXOTE niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VINOS QUIXOTE.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VINOS QUIXOTE in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat VINOS QUIXOTE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan VINOS QUIXOTE schriftelijk opgave doet van een adres, is VINOS QUIXOTE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan VINOS QUIXOTE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door VINOS QUIXOTE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VINOS QUIXOTE deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 VINOS QUIXOTE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 VINOS QUIXOTE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

***

Payment Methods
bottom of page